Warunki umowy

Warunki umowne w kontekście zakupów za pośrednictwem strony www.moje-cbd.pl
między
EMPALIKO UG (haftungsbeschränkt)
Gartenfelder Str. 29
13599 Berlin
Rejestr handlowy Charlottenburg (Berlin) 174663 B
Nr ID DE304973870
– zwanym dalej „Dostawcą”

i

użytkownikiem platformy, o którym mowa w § 2 niniejszego Regulaminu – zwany dalej „Klientem”.

§ 1 Zakres

W odniesieniu do relacji biznesowych między Dostawcą a Klientem, poniższe warunki mają zastosowanie wyłącznie w wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Odmienne warunki Klienta nie są uznawane, chyba że Dostawca wyraźnie zgodzi się na ich ważność na piśmie.

§ 2 Zawarcie umowy

2.1. Klient może wybrać produkty z asortymentu oferenta i przenieść je za pomocą przycisku do koszyka na zakupy. Za pomocą przycisku „Kup teraz” składa wiążącą deklarację o zakupie towarów w koszyku. Przed wysłaniem zamówienia Klient może zmienić i wyświetlić dane w dowolnym momencie.
2.2. Sprzedawca wysyła klientowi automatyczne potwierdzenie odbioru pod tytułem „potwierdzenie zamówienia w Moje CBD” e-mailem, którego treść stanowi całość dokonanych zakupów, a który można wydrukować za pośrednictwem „Drukuj”. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem go przez Dostawcę, a zawartość została podsumowana. W tym lub w osobnym e-mailu, ale nie później niż w momencie dostarczenia towaru, zostaje zawarta umowa (składająca się z zamówienia, ogólnych warunków umowy i potwierdzenia złożenia zamówienia) przesłana Klientowi na trwałym nośniku (e-mail lub w wersji papierowej). Treść umowy jest objęta ochroną danych osobowych.
2.3. Umowa zawierana jest w języku polskim.

§ 3 Dostawa, dostępność produktu, metody płatności

3.1. Podane przez nas terminy dostaw liczone są od momentu potwierdzenia zamówienia (§2.2 niniejszego regulaminu), pod warunkiem, że należność za zakupy została opłacona z góry.
3.2. Jeżeli produkt wskazany przez Klienta w zamówieniu jest tylko chwilowo niedostępny, dostawca niezwłocznie informuje o tym klienta. W przypadku opóźnienia dostawy dłuższego niż dwa tygodnie, Klient ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku Dostawca także jest uprawniony do odstąpienia od umowy. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niedostępny towar.

§ 4 Zastrzeżenie własności

Do momentu pełnego uregulowania płatności za dokonane zakupy, towary pozostają własnością Dostawcy.

§ 5 Ceny i koszty wysyłki

5.1. Wszystkie ceny, które są wskazane na stronie internetowej oferenta, zawierają obowiązujący prawny podatek od wartości produktu.
5.2. Odpowiednie koszty wysyłki są podane Klientowi w formularzu zamówienia i są ponoszone przez Klienta, o ile Klient nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy.
5.3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu.

§ 6 Gwarancja na wady rzeczowe
6.1. Dostawca jest odpowiedzialny za wady rzeczowe zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi, w szczególności § 434 ff. BGB (niemiecki Kodeks Cywilny). Okres gwarancji na towary dostarczone przez Dostawcę wynosi 12 miesięcy.

§ 7 Odpowiedzialność

7.1. Roszczenia Klienta o odszkodowanie są wykluczone. Wyjątek stanowią roszczenia Klienta o odszkodowanie z powodu uszkodzenia życia, ciała, zdrowia lub z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązki kardynalne), jak również odpowiedzialności za inne szkody w oparciu o umyślne lub rażąco niedbałe naruszenie obowiązków Dostawcy, jego przedstawicieli ustawowych lub agentów. Istotne zobowiązania umowne to te, których spełnienie jest konieczne do osiągnięcia celu umowy.
7.2. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, Dostawca ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody typowo umowne, przewidywalne, jeśli zostały one spowodowane przez zaniedbanie, chyba że dotyczą roszczeń odszkodowawczych Klienta wynikających z obrażeń ciała, zagrożenia życia lub zdrowia.
7.3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązują również na korzyść przedstawicieli ustawowych i pełnomocników usługodawcy, jeżeli roszczenia są wymierzane bezpośrednio przeciwko nim.
7.4. Postanowienia regulaminu o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

§ 8 Uwagi dotyczące przetwarzania danych

8.1. Dostawca pobiera dane Klienta w ramach realizacji zamówienia. W szczególności przestrzega przepisów federalnej ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o telemediach. Bez zgody Klienta Dostawca będzie jedynie gromadził, przetwarzał lub wykorzystywał dane dopóki będzie występowała taka potrzeba dla realizacji warunków umowy, korzystania z usług Dostawcy i odpowiedniego rozliczenia.
8.2. Bez zgody Klienta Dostawca nie będzie wykorzystywał danych klienta do celów reklamowych, rynkowych lub badań opinii.

§ 9 Postanowienia końcowe

9.1. W umowach między Dostawcą a Klientem stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji ONZ o sprzedaży i międzynarodowego prawa prywatnego.
9.2. Jeśli Klient jest handlowcem, jest osobą prawną podlegającą prawu publicznemu lub specjalnemu funduszowi na mocy prawa publicznego. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między Klientem a Dostawcą jest siedziba Dostawcy.
9.3. Umowa pozostaje wiążąca nawet w przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów w pozostałych częściach. W zakresie, w jakim warunki stanowiłyby nieuzasadnioną trudność dla jednej z umawiających się stron, umowa jako całość staje się nieskuteczna.